Microsoft mở Trường Kinh doanh trí tuệ nhân tạo

.

Mitra Azizirad, Phó chủ tịch Microsoft về marketing và sản xuất AI cho biết, tài liệu giảng dạy của Trường Kinh doanh trí tuệ nhân tạo là những kết quả đối thoại của Microsoft với khách hàng sử dụng AI trong 3 năm qua, cũng như những bài học từ các giải pháp AI mà Microsoft đã triển khai.

Khóa học sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính: chiến lược, văn hóa, nền tảng công nghệ, AI đáng tin cậy. Các khóa học sẽ bao gồm cả các kỹ năng như đánh giá khả năng ứng dụng AI cho doanh nghiệp để học viên hiểu được những yêu cầu cần thiết cho việc triển khai thành công một chiến lược AI.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn