Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

.
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
9 Tháng Mười Một, 2018 Kiều Trinh TT15

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La5 (100%) 1 vote Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang (23/04/2019)
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang (23/04/2019)
 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu (19/04/2019)
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
5 (100%) 1 vote
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của liên bộ : Thông tin và Truyền thông – Xây dựng về Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 13/TTr-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2018, thay thế Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 quy định các Khu vực lắp đặt các trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Bộ Xây dựng (b/c);
– Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Sở Tư pháp;
– Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, KT(Đạt). 65bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định một số nội dung liên quan đến công tác cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc cấp Giấy phép xây dựng không nêu tại Quy định này thì thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của liên bộ: Thông tin và Truyền thông – Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

>>>>>>>>>> Tải Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Bài viết tham khảo:

 • Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang về mức thu các loại lệ phí
 • Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng
 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 • Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất
Các bài viết khác
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ tham gia BHXH lần đầu 2019
 • Dịch vụ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị đơn
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Dịch vụ soạn thảo đơn đề nghị giải quyết vụ án hình sự tốt nhất
 • Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự 2019
 • Hướng dẫn kê khai phiếu sang tên, di chuyển xe
 • Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng
Nguồn: luattoanquoc.com